ROK SZKOLNY 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

                      Szanowni Rodzice

Od 1 września obowiązują zaktualizowane  procedury organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID -19 . Zasady opieki nad dziećmi  w przedszkolu  zaktualizowano  i dostosowano  do  ostatnich wymogów GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym  prosimy o zapoznanie się z nimi.

Rodzice , którzy decydują się  aby dziecko uczęszczało do przedszkola w czasie pandemii COVID-19  proszeni są o pobranie i wypełnienie trzech dokumentów:

 • Oświadczenia
 • Deklaracji
 • Ankiety 

pliki do pobrania na dole artykułu.

W przypadku nie dostarczenia  dokumentów dziecko nie może uczęszczać do przedszkola.

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 (IV aktualizacja) wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

§ 1.

 ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m2)
 3. W sali, w której przebywa grupa nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Używane podczas zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są systematycznie czyszczone i dezynfekowane.
 4. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 6.  Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę lub w razie potrzeb. Dezynfekcja sali, zgodnie z zaleceniami, będzie odbywać się podczas pobytu dzieci poza salą lub w ich obecności, przy uchylonym oknie.
 7. W miarę możliwości organizacyjnych zapewniona będzie taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 9. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
 10. Z placu zabaw w określonym czasie korzysta jedna grupa, po której myty jest sprzęt odpowiednimi detergentami.
 11. Spacery poza teren przedszkola odbywają się z zachowaniem zalecanych procedur.
 12. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora, a rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
 13. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby lub temperatura przekracza 37,5 stopni Celsjusza dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 14. Rodzic zapewnia dziecku wygodne ubranie, umożliwiające samodzielną obsługę.

 

§ 2.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak
  i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3.  Rodzice/opiekunowie z dzieckiem czekają przed wejściem do przedszkola na pomiar temperatury i wejście do szatni. W szatni może przebywać pięcioro rodziców z dziećmi.
 4. Odbiór dziecka dodatkowo sygnalizuje się dzwonkiem umieszczonym przy wejściu
  do przedszkola.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice/opiekunowie nowoprzyjętych dzieci  w okresie adaptacyjnym mogą przebywać z dzieckiem w sali (maksymalnie 5 minut) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (pomiar temperatury, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja) .
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci ze stwierdzoną alergią dostarczają zaświadczenie lekarskie. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte.
 8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10.  Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 11. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum i będzie odnotowywane na liście.

§ 3.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W wejściu do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za pomiar temperatury
  i dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 4. Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet
  i sali, mycie sprzętu ogrodowego po użytkowaniu przez daną grupę.  Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 5. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci, monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 7. W placówce znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji.

§ 4.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

a)      stosowania środków ochrony osobistej,

b)      utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

c)      mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC
lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

2. Posiłki spożywane będą w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza personel.
Po zakończonym posiłku zbiera naczynia na zaplecze kuchenne.

3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

  

§ 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (sala nr 8B), w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

§ 6.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ na stronach www.gov.pl/web/gis lub www.gov.pl/web/koronawirus/mz a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat przedszkola.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 7.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola Samorządowego
  w Małkini Górnej dostępnymi na stronie przedszkola.
 2. Dostarczają do placówki uzupełnioną dokumentację:
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego - (załącznik nr1)
Deklarację - (załącznik nr 2)
Ankietę - ( załącznik nr 3)
(do pobrania ze strony przedszkola: przedszkole.malkiniagorna.pl)
Komplet dokumentów rodzic/opiekun dostarcza osobiście do sekretariatu placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Brak pełnej dokumentacji jest równoznaczny z nie wpuszczeniem dziecka do przedszkola.

            3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

            4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

            5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora.

            6.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. W sytuacjach szczególnych informują telefonicznie.

             7. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek.

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.