Zapytanie ofertowe nr 1/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2021
Zapytanie ofertowe nr 1/2021
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej                                                                                               
 ul. Przedszkolna 2                                                                                                                                         
07-320 Małkinia Górna                                                                                                                            
   tel. 29 644 87 92                                   
e - mail: przedszkole_sam@wp.pl
Zamawiającym jest Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej.

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

Zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp –w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy. – art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych
 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja w budynku.                       

III.  ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: „Remont łazienki dla dzieci w budynku Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej”. 

Zakres robót obejmuje:

- skucie starej glazury i terakoty,

- wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z zabudową,

      - układanie glazury i  terakoty z fugowaniem,

-  demontaż  i montaż okna i drzwi wejściowych do łazienki,

- demontaż i montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego,

- demontaż i montaż kabiny modułowej do wc,

- szpachlowanie, gipsowanie oraz malowanie sufitu i ścian,

- inne drobne prace z tym związane.

 

Inwestycja ta będzie wykonana w ramach funduszu pochodzącego z budżetu Gminy Małkinia Górna.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 od dnia 19 lipca 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

do 01.07.2021 roku do godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat przedszkola.

-        na adres pocztowy: Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 2, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe” (liczy się data wpływu),

-        na adres e-mailowy: przedszkole_sam@wp.pl, w tytule wpisując „Zapytanie ofertowe”. (liczy się data wpływu),

-        złożyć osobiście w Sekretariacie  (liczy się data wpływu).

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: przedszkole_sam@wp.pl, w tytule wpisując: „Zapytanie ofertowe”.

W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) i przesłanie/ dostarczenie go na adres Zamawiającego. 
Dla zachowania terminu prosimy o przesłanie formularza oferty drogą elektroniczną na adres przedszkole_sam@wp.pl.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia (ocena złożonych ofert według kryterium CENA).

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w  Małkini Górnej www.przedszkole.malkiniagorna.com informację o wyborze Wykonawcy.

W przypadku przesłania oferty faxem lub emailem, niezbędne jest niezwłoczne dostarczenie oryginału oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego. Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie remontu.

Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego:
Nauczyciel zastępujący Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej -
mgr Marta Luiza Sierota,   w godz. pracy, tel. 29 644 87 92.

 

18 czerwca 2021 roku                                                                     Marta Luiza Sierota

..................................                                                                      ……………………………

             Data                                                                                      Podpis Zamawiającego

Pliki do pobrania:

  • Załącznik nr 1 - Potwierdzenie zapoznania się z zapytaniem.
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
  • Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO.

                                   

Marta Sierota