Jak zapisać dziecko /kryterium rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 2. Uchwała Nr 202/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dn.27 lutego 2017r w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekreacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół

i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

 1. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2021/2022  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna. 
 2. Statut Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.


Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 8 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5roku.

Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 1.

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)      określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

2)      ogłoszenie rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej na rok szkolny 2021/2022;

3)      przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej w roku szkolnym 2021/2022

      oraz ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  
      w Małkini Górnej na rok szkolny 2021/2022”;

4)      ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

5)      weryfikacja wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

6)      opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

7)      składanie „Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola” (tradycyjnie w przedszkolu);

8)      podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej na rok szkolny 2021/2022;

9)      rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej;

10)  podpisywanie z rodzicami umów na świadczenie usług.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1)      na tablicy ogłoszeń dla rodziców;

2)      na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej

Rozdział II
Zadania Dyrektora Przedszkola


§ 2.

 1. Dyrektor organizuje proces rekrutacji w uzgodnieniu z organem prowadzącym według Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz dolska pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna,
  w którym ustalone są:
     - kryteria lokalne oraz określone wartości punktowe poszczególnych kryteriów;
     - terminy postępowania rekrutacyjnego;
     - terminy składania dokumentów;
     - terminy postępowania uzupełniającego.
 2.  Dyrektor podaje ( w okresie przejściowym) do publicznej wiadomości:

        - zasady przyjmowania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego;
        - termin składania deklaracji i wniosków;
        - powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego.

 1.  Dyrektor jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2.  Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu są jeszcze wolne miejsca. Postępowanie uzupełniające zostaje zakończone 31 sierpnia.
  Obowiązują te same zasady, co w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostanie przyjęte, wówczas dyrektor informuje wójta o nie przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Wójt jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

 

Rozdział III
P
ostępowanie rekrutacyjne

§ 3.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego przeprowadzane jest na wolne miejsca, co oznacza, że Dyrektor, najpierw na 7 dni przed rozpoczęciem terminu postępowania rekrutacyjnego zbiera od rodziców dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Małkinia Górna uczęszczających deklaracje o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego .
 2. Procedura w stosunku do nowych dzieci (kandydatów) rozpoczyna się na wniosek, składany przez rodziców do dyrektora przedszkola.
 3. Wniosek zawiera następujące informacje:
  - imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
  - imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,
  - adres miejsca zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,
  - numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów dziecka

- informacje o stanie zdrowia dziecka uznane przez rodzica za istotne w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, diety oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.

 1. Rekrutacja uwzględniająca kryteria z drugiego etapu, przeprowadzana jest wówczas, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2018, 2017, 2016, 2015 i dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny.
  Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej odbywa się raz w roku. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, Dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej.
 3. W trakcie roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,

o przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor przedszkola.

 1. Złożenie podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) deklaracji lub wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i  zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 2. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej jest podpisanie: „Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola” w terminie od 23 marca 2021 do 8 kwietnia 2021r. do godz. 16.00 .
 3. Nie podpisanie w/w dokumentów do 25 czerwca 2021 r. jest równoznaczne   

z rezygnacją z przedszkola.

 1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu  administracyjnego

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

                                                                   §4.
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może być wyższa niż 25, określa to Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji  publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

Rozdział IV
Kryteria przyjęcia do przedszkola

 

§ 5.

 

 1. Do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Małkinia Górna.
 2. Dzieci z poza terenu gminy Małkinia Górna mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponować będzie wolnymi miejscami.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      I grupa – tzw. kryteria ustawowe:

 

a)      wielodzietność rodziny kandydata (to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)- 10 pkt.

b)      niepełnosprawność kandydata-10 pkt.

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata-10 pkt.

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 10 pkt.

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 10 pkt.

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)- 10 pkt.

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą- 10- pkt.

 

2)      II grupa - tzw. kryteria społeczne, dodatkowe, które zapewniają jak najpełniejszą     realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteria te brane są pod uwagę, gdy pozostały wolne miejsca:

 

                  a) obydwoje rodzice/opiekunowie pracujący;
                  b) rodzeństwo chodzące do przedszkola;
                  c) rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim;

                  d) dzieci uczęszczające do przedszkola na godziny wykraczające ponad bezpłatne
                      5 godzin w ciągu dnia;

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria II grupy podane przez Wójta Gminy Małkinia Górna i przyznające im określoną liczbę punktów:

 

Kryteria określone przez organ prowadzący

 

                     Kryterium

 

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

1.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (w tym rodzice samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują, studiują/uczą się  w systemie stacjonarnym,  prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

 

 

5 pkt

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów (rodzica samotnie wychowującego lub prawnego opiekuna samotnie  wychowującego) dziecka (dziecko)  o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym, prowadzeniu

gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

 

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza, bądź w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

4 pkt

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

3.

Dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

3 pkt

Zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub w drugim przypadku orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopię.

4.

Za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatne 5 godzin w ciągu dnia (dotyczy przedszkola).

1 pkt

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o planowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

 1. Oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.
  W oświadczeniu zawarta jest klauzula o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 2. Dokumenty    składane są w    oryginale lub    notarialnie poświadczonej    kopii albo w     postaci    urzędowo    poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata:


- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na   niepełnosprawność,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt     zgonu;
- dokument poświadczający objęcie rodzica pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt.1 mają jednakową wartość punktową.

 

Rozdział V

 

Harmonogram rekrutacji / Terminarz postępowania

§ 6.

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 1. Od 25 stycznia – do 31 stycznia2021 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym,  
 2. Od 1 lutego - do 12 marca 2021 r. - przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 3. Od 15 marca – do 19 marca 2021 r. –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w przedszkolu wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 4. 22 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych,
 5. Od 23 marca– do 8 kwietnia 2021 r. do godz.16.00 – złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,
 6. 9 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola,
 7. Od 10 kwietnia – do 6 maja 2021 r.- procedura odwoławcza,

 

Rozdział VI

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7.

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Zarządzeniem Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.
 3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola spełniających kryteria określone w § 5 ust. 3 pkt od a) do g).
 5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1)      listy dzieci zakwalifikowanych

2)      listy  dzieci niezakwalifikowanych.

 1. Listy, o których mowa w §7 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w § 7 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego    do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny   odmowy    przyjęcia,   w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

                                                           Rozdział VII

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Dyrektora Przedszkola w procesie rekrutacji.

 

§ 8.

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      pobranie wykazu złożonych deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od Dyrektora Przedszkola.

2)      organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3)      prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)      wyznaczenie protokolanta

b)      zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań   zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

c)      zapoznanie z wykazami deklaracji i wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

d)     kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców

e)      nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie       jego      trwania,     sporządzenia list dzieci    przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach

2)      weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

3)      określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

4)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,

2)      udostępnienie regulaminu rekrutacji na stronie internetowej przedszkola

3)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,

4)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

5)      sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

6)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców,

7)      rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Rozdział VIII  
Tryb odwoławczy

§ 9.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem , o którym mowa w § 9 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,       o którym mowa w  § 9  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

 

Wykaz załączników do regulaminu:

 1. Załącznik Nr 1 - „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej w roku szkolnym 2021/2022”
 2. Załącznik Nr 2 - „Wniosek do Dyrektora Przedszkola Samorządowego                     w Małkini Górnej o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022”
 3. Załącznik Nr 3 - „Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola”
 4. Załącznik Nr 4 – „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola”
 5. Załącznik Nr 5 – „Oświadczenie o kontynuacji lub rozpoczęciu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata”
 6. Załącznik Nr 6 „Oświadczenie o planowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki”
 7. Załącznik Nr 7  „Podpisanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola”.
 8. Załącznik Nr 8 „ Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”

           

             Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

                                                    Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

25 stycznia 2021 r.

31 stycznia 2021 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 

1 lutego 2021 r.

 12 marca 2021 r.
do godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

15 marca 2021 r.

19 marca 2021 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

                      22 marca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

23 marca 2021 r.

8 kwietnia 2021 r.
do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

                   9 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

    4 maja 2021 r.

    14 maja 2021 r. 

   do godz.16.00

 

Złożenie w przedszkolu wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

   17 maja 2021r.

  20 maja 2021 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

24 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

24 maja 2021 r.   

25 czerwca 2021 r.
do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

                            28 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

         

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne § 3. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego przeprowadzane jest na wolne miejsca, co oznacza, że Dyrektor, najpierw na 7 dni przed rozpoczęciem terminu postępowania rekrutacyjnego zbiera od rodziców dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Małkinia Górna uczęszczających deklaracje o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego .