Opłaty za przedszkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

26 października 2019

1.  Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pobytem 

                 dziecka w  przedszkolu:                                                                                                                            
            a)    opłat z tytułu korzystania z wyżywienia w ilości posiłków zdeklarowanych przez      
                   rodzica we wniosku lub deklaracji.

           - dzienna stawka żywieniowa wynosi :  3 posiłki  - 6,00 zł                                                                          
                              * śniadanie       – 1,80 zł,
                              * obiad             – 3,00 zł,
                              * podwieczorek – 1,20 zł.

             Wysokość stawki za wyżywienie ustala organ prowadzący. Stawka żywieniowa    
             obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków.

         b)    opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez
                przedszkole wykraczających poza realizację podstawy programowej.

              - godzinowa opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi:
                  - 1  zł  za każdą  rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, poza podstawą programową
                   (6.30 – 8.00  i 13.00 – 17.00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rodzic zobowiązuje się do wniesienia odrębnej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę
zajęć w ciągu danego dnia powyżej deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu.

       2. Opłaty płatne są z dołu do dnia 15 - ego następnego miesiąca. Opiekun zobowiązuje
           się dokonywać terminowo płatności. W razie niedotrzymania terminu płatności,
           naliczane są ustawowo od zaległości odsetki.


3.  Wpłat dokonujemy wg otrzymanego na pasku wyliczenia, przygotowanego przez intendenta przedszkola

na konto bankowe.

                 (GMINA MAŁKINIA GÓRNA 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011)

w tytule: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy – opłata za przedszkole, miesiąc i rok

4. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do zmian  w ilości posiłków i ilości godzin pobytu, z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia.

5. Przedszkole ma prawo skreślić dziecko z listy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku powstania zadłużenia.

UCHWAŁA NR 94/IX/2019 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 14 czerwca 2019 r.

13 września 2019

UCHWAŁA NR 292/XLVI/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 26 lutego 2018 r.

17 stycznia 2018