INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej z siedzibą w  Małkini Górnej,  ul.  Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna,

NIP:  759 152 25 08, REGON: 000912793.

 1. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego inspektorem ochrony danych pod adresem:
 • Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
 • iodo@malkiniagorna.pl.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach prawa, w szczególności na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • inne akty prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania zobligowane jest Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej;
 • w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Samorządowym w Małkini Górnej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Samorządowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej mają prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Osoby, których dane osobowe przetwarza Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.7).
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Administrator Danych Osobowych                

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej

Zofia Grzymkowska